logo BSU

  • Home
  • Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 27 augustus 2019 en worden gehanteerd door Boorservice Urk (BSU).

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden als PDF bestand.

INHOUDSOPGAVE

1. DEFINITIES
2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
3. OFFERTES, AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST
4. PRIJZEN
5. MEER- EN MINDERWERK
6. BETALING
7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
8. TERMIJN VAN UITVOERING
9. OPLEVERING
10. RECHTEN VAN CONSUMENT ALS OPDRACHTGEVER
11. GARANTIES EN RECLAMES
12. AANSPRAKELIJKHEID
13. OVERMACHT
14. TEKORTSCHIETEN
15. VEILIGHEID
16. INTELLECTUEEL EIGENDOM
17. OVERIG
18. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN
19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


1. DEFINITIES

1.1     Opdrachtnemer: V.O.F. Boorservice Urk, hierna: ‘BSU’, gevestigd te (8321 WX) Urk aan de Hoornse Hop 1, KvK-nummer 39089021.

1.2     Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BSU een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie BSU onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze, de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) van BSU. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt altijd gesproken van opdrachtgever, ook waar het een koper van een product van BSU (opdrachtnemer) betreft.

1.3     Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen de opdracht-nemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4     Werkzaamheden: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan niet gepaard gaande met levering van zaken.2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1     Deze algemene voorwaarden, verder 'voorwaarden' genoemd, zijn van toepassing op alle aan BSU verstrekte opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van alle door BSU aangeboden diensten/werkzaamheden.

2.2     Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van BSU op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

2.3     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BSU. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

2.4     Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke regeling.

2.5     Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze voorwaarden, in strijd mochten komen met dwin-gendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.3. OFFERTES, AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST

3.1     Alle offertes, gedane aanbiedingen al dan niet vervat in een mededeling, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft BSU het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2     De offerte is vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Ze staan ook op de website: www.boorserviceurk.nl

3.3     De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever, van zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden alsmede indien BSU op enigerlei wijze te kennen geeft de opdracht van opdrachtgever te aanvaarden. 3.4     Aanbiedingen en offertes van BSU met alle daarbij aangeboden bescheiden, zijn en blijven het eigendom van BSU en mogen zonder toestemming van BSU niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

3.5     Het gebruik c.q. de huur van benodigde machines, waaronder bijvoorbeeld hijs, steiger- en klimmaterialen alsmede stortkokers en/of containers, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders blijkt uit de offerte.

3.6     Eventueel meerwerk, waaronder onder meer begrepen afplakken, opruimen/afvoeren, water afzuigen, wordt doorberekend aan opdrachtgever tegen het op dat moment geldende uurtarief.

3.7     Offertes en aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. De reiskosten worden berekend op basis van gereisde kilometers.

3.8     Eenzijdige annulering zijdens de Opdrachtgever is ongeldig, tenzij BSU zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart. In geval van annulering heeft BSU het recht te verlangen dat de Opdrachtgever de door BSU reeds gemaakte kosten voldoet, gesteld op tenminste 15% van de geoffreerde prijs, waaronder de waarde die in redelijkheid kan worden toegekend aan de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde zaken en onderdelen alsmede de reeds ten behoeve van de overeenkomst gemaakte loonkosten, en voorts één derde deel van de gederfde winst.4. PRIJZEN

4.1     Alle door BSU opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge-komen. De bedragen zijn exclusief belasting - waaronder BTW – en andersoortige toepasselijke (overheids)heffingen.

4.2     BSU heeft het recht na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten), of andere kost-prijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten. Indien binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst een kennisgeving van een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst direct na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen.5. MEER- EN MINDERWERK

5.1     Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft BSU behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

5.2     Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16 mm of een opeenhoping van metalen of andere (isola-tie/houten)materialen in het te bewerken vlak, mogen door BSU extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige ijzer. Vorenstaande extra kosten zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.

5.3     Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in rekening worden gebracht op basis van de normale urenprijs.

5.4     Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 25 meter van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd bevinden, zal BSU gebruik maken van een aggregaat/ watertank waarvan de (huur)kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Indien, om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat/watertank, dan worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief.

5.5     De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, reiskosten (à € 0,30 per km), ver-gunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.6. BETALING

6.1     Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2     Alle betalingen dienen, zonder enige aftrek of verrekening van enige vordering welke opdrachtgever heeft of meent te hebben op BSU, te geschieden ten kantore van BSU of op een door BSU aan te wijzen bankrekening, effectief in de op de factuur vermelde valuta.

6.3     Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen vóór de vervaldatum van de betreffende factuur aan BSU kenbaar te zijn gemaakt, tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij zijn bezwaren niet binnen die termijn kon ontdekken. Het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

6.4     Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan BSU verder toekomende rechten.

6.5     De kosten, zowel in als buiten rechte, die BSU maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Op-drachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, dienen door de Opdrachtgever aan BSU te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,= en zijn onmiddellijk verschuldigd nadat de Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren.7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1     De volgende werkzaamheden/leveringen/voorzieningen behoren tot verplichtingen van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders bepaald:
a.     de kosten van verwerking van afkomende materialen;
b.     het voor het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden aftekenen van de plaatsen waar bijvoorbeeld de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
c.     voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère, of zoveel meer als nodig is, en een wateraansluiting en wel binnen 25 meter afstand van het uit te voeren werk. Hiervan moet kosteloos gebruik kunnen worden gemaakt;
d.     aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling;
e.     voldoende werkruimte voor de werkzaamheden;
f.     vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde werk- en parkeervergunningen;
g.     het bij de aanvang schoon opleveren van de werkplek, vrij van bouwafval en andere materialen;
h.     het op dezelfde dag controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, bij niet nakoming hiervan wordt het eventuele terugloopwerk;
i.     het zelf zorg te dragen voor bouwkundige tekeningen, de constructieberekening, het aangeven van maatvoeringen en een eigen algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;

7.2     Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is het oordeel van BSU als uitvoerende altijd doorslaggevend.

7.3     De opdrachtgever is verplicht BSU van tevoren schriftelijk te informeren over de eventuele aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien BSU hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie of andere onvoorziene omstandigheden toch (water-)schade ontstaat is BSU hiervoor niet aansprakelijk.

7.4     Opdrachtgever geeft zelf ruim van tevoren aan waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden doormiddel van uitzet lijnen aantekeningen, op vloer, wand en /of muur in duidelijke tekst en kleuren.8. TERMIJN VAN UITVOERING

De overeengekomen uitvoertermijn is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van levertijd is een ingebrekestelling nodig. Toerekenbare overschrijding geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.


9. OPLEVERING

Oplevering houdt voor BSU in dat de ruimte waarin de werkzaamheden verricht zijn, schop- en/of bezemschoon opgeleverd worden met uitzondering van afvallen zwaarder dan 25 kg, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.


10. RECHTEN VAN CONSUMENT ALS OPDRACHTGEVER

10.1     Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever die consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

10.2     Een beroep doen op het herroepingsrecht is niet mogelijk indien de werkzaamheden c.q. de uitvoering van de overeenkomst met uitdrukkelijk instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

10.3     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door BSU bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.11. GARANTIES EN RECLAMES

11.1     Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt BSU een garantieverplichting ten behoeve van haar onder-geschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie BSU zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken.

11.2     De opdrachtgever zal BSU zonder berekening van kosten in de gelegenheid stellen om haar garantieverplichting na te komen. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever hieraan niet of niet tijdig voldoet zijn voor zijn rekening. De kosten van onderzoek door BSU naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.

11.3     De kosten van demontage, vervoer en montage van de te herstellen/vervangen zaken of onderdelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, behoudens voor zover de garantie direct betrekking heeft op de gebrekkige uitvoering van werkzaamheden.

11.4     Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na levering, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen één week na het moment waarop die gebreken zijn ontdekt, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige omschrijving van de beweerde gebreken.

11.5     De garantie van BSU geldt niet indien en voor zover:
a.     niet binnen de in lid 4 van dit artikel gestelde termijn is gereclameerd en BSU niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen;
b.     de opdrachtgever zelf of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSU, herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken heeft verricht of laten verrichten, of wijzigingen of veranderingen aan de zaken heeft aangebracht of laten aanbrengen;
c.     de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of van onoordeelkundige of onjuiste wijze van behandeling, montage, gebruik, etc;
d.     de gebreken (mede) het gevolg zijn van natuurlijke (na)werking van de zaken;
e.     indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken;
g.     in geval van door BSU in overleg met de Opdrachtgever geleverd gebruikt materiaal of geleverde gebruikte zaken de contractant niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft voldaan aan één of meer op hem rustende verplichtingen.

11.6     Op van derden betrokken zaken en/of onderdelen, zal door de onderneming uitsluitend de garantie worden verstrekt die aan hem door zijn leverancier wordt verstrekt (lees: fabrieksgarantie).

11.7.     BSU is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken/uitvoering van werken of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.

11.8     BSU is alleen gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1     De aansprakelijkheid van BSU uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen. De in dit artikel bedongen beperkingen en uit-sluitingen van aansprakelijkheid, alsmede de vrijwaring, gelden eveneens voor en ten behoeve van haar ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie BSU zaken en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever zal geen van deze personen ter zake aanspreken.

12.2     Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid strekt deze zich nimmer uit tot (bedrijfs)schade in de breedste zin van het woord, gevolgschade, schade van derden of andere indirecte schade.

12.3     Met betrekking tot alle personen en alle zaken geldt voor de periode, dat zij zich bevinden onder opzicht van BSU en/of op het terrein waar zij werkzaamheden verricht, het uitdrukkelijk beding, dat BSU voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook (voor wat betreft personen) en voor beschadiging, diefstal, vernieling, verlies, tenietgaan of welke schade ook (voor wat betreft zaken) in geen geval aansprakelijk is.

12.4     De Opdrachtgever dient BSU zo spoedig mogelijk, binnen uiterlijk twee weken na het moment dat het is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen van schade als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, bij gebreke waarvan eventuele aanspraken zullen zijn vervallen.

12.5     De Opdrachtgever vrijwaart BSU voor aanspraken van derden en is tevens gehouden BSU schadeloos te stellen voor de extra kosten welke voor de laatste uit zodanige belemmeringen mochten voortvloeien.

12.6     De aansprakelijkheid van BSU is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van BSU uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid van BSU uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

12.7     Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot bouwkundige, constructieve maatregelen, ter voorkoming van het ontstaan van schade door bijvoorbeeld bevuiling, lekkages, instorting, verzakkingen of verzwakkingen van constructies, en alle daaruit voortkomende schades.

12.8     Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens specificaties, maatgegevens, tekeningen en dergelijke instructies van de op-drachtgever c.q. de fabrikant. Indien schade voortvloeit uit onjuist versterkte of het gebrek aan inlichtingen is BSU niet aansprakelijk.13. OVERMACHT

13.1     Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van BSU onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van BSU of haar leveranciers en voorts het niet leveren door de leverancier aan BSU van door haar bestelde materialen en/of zaken.

13.2     In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft BSU het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat BSU tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.14. TEKORTSCHIETEN

14.1     Indien opdrachtgever:
a.     in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b.     komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest;
c.     enige uit kracht der wet, deze overeenkomst of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt;
d.     nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
e.     overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft BSU door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van een overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

14.2     Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is - ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst - heeft BSU tevens het recht de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door BSU vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is BSU gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald in artikel 3.8.15. VEILIGHEID

15.1     Veiligheidsvoorzieningen, die niet door de opdrachtgever zijn getroffen, worden door BSU, na melding aan de verantwoordelijke uitvoerder of overleg met de opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

15.2     Voor werkzaamheden in besloten ruimtes (zulks ter beoordeling BSU) worden de daarmee samenhangende extra kosten zoals manuren en speciaal gereedschap door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

15.3     Bij voorkomende specifieke of aanvullende milieu-, gezondheids-, en/of veiligheidseisen, zullen alle daarmede direct of indirect verband houdende kosten om aan deze eisen c.q. de gevolgen ervan te voldoen, worden doorberekend aan opdrachtgever.16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

16.1     BSU blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de aanbieding, de mededelingen, gegevens en opgaven, alsmede modellen, gereedschappen, door BSU in het kader van de aanbieding of de overeenkomst verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening ge-bracht. BSU wordt geacht ontwerper en maker daarvan te zijn. De opdrachtgever zal de betreffende zaken op eerste verzoek van BSU aan haar retourneren.

16.2     De opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle in dit artikel genoemde zaken, alsmede van be-drijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van BSU, die door BSU in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht.17. OVERIG

17.1     Het is BSU toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

17.2     Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, tenzij een daartoe bevoegde autoriteit een verzoek tot verstrekking indient.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.18. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

18.1     Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of de beëindiging van de over-eenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal de burgerlijke rechter van de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van BSU bevoegd zijn.

18.2.     Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

19.1     Voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens verwerkt door BSU en/of door haar aangestelde subverwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn.

19.2     BSU zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de opdrachtgever hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van opdrachtgever verkrijgen hiervoor.

19.3     BSU zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

19.4     Opdrachtgever kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval BSU het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

19.5     De volledige privacyverklaring is te lezen op onze website (www.boorserviceurk.nl).

Telefoon

M: 0651 980 678 (Marinus)
M: 0612 105 695 (Willem)
 

Webdesign: Riekelt Pasterkamp
Copyright © 2014 - BSU